Dubravka Geshovska odd

Дубравка Гешовска

Одделенски наставник

Изработки, проекти во коишто учестувал наставникот:

 • Светскиот ден на детето Погледни
 • Учество на „Најголемиот час на светот 2019“ Погледни
 • Учество на натпревар за креирање едукативни игри Погледни
 • Зајакнување на капацитетите на училиштата за инклузивно образование
  Погледни
 • Едукативно – хуманитарен училишен проект Погледни
 • Априлијада 2014 година Погледни
 • Денови на педагогијата Погледни
 • Семинар – Обука за формативно оценување Погледни
 • Еко-претстава „Хокус Покус, рециклирањето е во фокус“ – Пакомак Погледни
 • Посета на СОС детско село Погледни
 • Отворање на ДКЦ – Детски Креативен Центар Погледни
 • Велигденски базар 2013 Погледни
 • Проект на Општина Аеродром „Бесплатна обука по информатика/2010“, во својство на обучувач, 2010 година
 • Проект на Општина Аеродром „Бесплатна обука по информатика/2011“, во својство на обучувач, 2011 година
 • Проект на УСАИД за основно образование – Учество на Филмски фестивал-снимање на добра училишна пракса, 2011 година
 • Училишен координатор за Снимање на добри училишни пракси и примена на критериумите за добра пракса во наставата, во соработка со USAID -ПЕП и БРО, 2011/2012 година
 • Училишен обучувач за образовниот софтвер GComris за одделенска настава, во соработка со USAID -ПЕП и МОН, 2011 година
 • Мастер обучувач за „Математика со размислување во почетните одделенија“, во соработка со МЦГО, БРО, МОН, 2012/2013 година
 • Учество на Трет Microsoft форум за иновативни наставници со проектот ,,Местото на моето живеење-го истражуваме минатото“, 2012 година
 • Автор на книга-брошура за училиштето, издавач Унитон – Скопје, 2012 година
 • Автор на текстот на Еко-химната на училиштето „Блаже Конески“ – Скопје, 2013 година
 • Тестатор за задавање на инструментите за процена на јазичната и математичката писменост во почетните одделенија ( ЕГРА и ЕГМА), во соработка со Фондацијата за образовни и културни инцијативи „Чекор по чекор’’ – Македонија, 2013 година
 • Мастер – обучувач по предметот математика за I, II и III одделение во деветгодишното основно образование, според новите наставни програми, преземени и адаптирани од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International Examinations), 2014 година
 • Надворешен соработник на АД „Просветно Дело“, автор на содржините во рубриката,,Јазично катче“ во детското списание,,Развигор“ 2014/2015 година
 • Мастер – обучувач по предметот математика за IV и V одделение во деветгодишното основно образование, според новите наставни програми, преземени и адаптирани од Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International Examinations), 2015 година
 • Модератор и администратор на веб страницата на училиштето ООУ„Блаже Конески“ – Скопје на социјалната мрежа Facebook од 2012 – 2017 година
 • Активен модератор и администратор на страницата „ Актуелно 4 одделение за учебна 2020/2021 година, од 2015 година Погледни
 • Активен модератор и администратор на страницата „ Актуелно 4 одделение за учебна 2020/2021 година,од 2015 – Погледни
 • Активен модератор и администратор на веб страницата „ПИРЛС 2021 МК“ на социјалната мрежа Facebook од 2020 – Погледни
 • Автор на едукативна игра ,,Освои го знамето “, наградена како најкреативна игра на конкурс во рамки на проектот Children@Game.Edu.NATO, 2019 година
 • Училишен обучувач за имплементација на Националната платформа за учење од далечина, 2020 година
 • Заменик училишен координатор за споведување на ПИРЛС 2021, 2020/2021 година
 • „Моето место на живеење – го истражуваме минатото“ реализиран 2012 Погледни
 • „Зелена училница“ реализиран од 15.10 – 19.10. 2012
 • Проект во Музеј на Македонија ,,И јас знам што е тоа археологија“
 • ,,Грнчарство“, 2013 година
 • Училишен координатор на проект на УСАИД „Со читање до лидерство“ кој се спроведуваше во соработка со Бирото за развој на образованието (БРО) и Државниот испитен центар (ДИЦ). Проектот е реализиран од 2013- 2016 год Погледни
 • Проект Children@Game.Edu.NATO, 2019 година. Награда за најкреативна игра
 • Училишен обучувач на наставници за работа со Intel Classmate лаптопи за одделенска настава. Дисеминација реализирана на 06.03.2010 , 20.03.2010 и 22-03-2010 година
 • Училишен обучувач на наставници за ,,Унапредување на наставата по математика и запознавање на околината од I-III одд. во соработка со УСАИД, БРО, ПЕП, 2010 година

Останати членови

You cannot copy content of this page

error: Содржината е заштитена !!